آسیب شناسی مدیریت

آسیب شناسی مدیریت: مدل CIPP یکی از مدلهای آسیب شناسی مدیریت سازمانی است که : 1. هدف آن اثبات کردن نیست، بلکه بیشتر برای رشد و پیشرفت برنامه ها در سازمان است: 2. ایجاد و تهیه اطلاعات مفید برای شقوق مختلف تصمیمات. 3. کمک به افراد و نقش ها در …