قانون 5 ساعته که شما را به موفقیت و پیشرفت شخصی می رساند!

قانون 5 ساعته که شما را به موفقیت و پیشرفت شخصی می رساند!   بعضی افراد شب و روز کار می کنند، اما هیچ موفقیتی نصیبشان نمی شود. نه وضعیت مالی‌شان بهتر می شود و نه به دانششان افزوده می شود؛ اما چطور می توانیم فردی موفق باشیم و به …