در شرایط بحران چگونه عمل کنیم

در شرایط بحران چگونه عمل کنیم بحران ها چنانچه بموقع شناسایی، بررسی ، اقدامات عملی در جهت رفع یا کاهش اثرات آنها انجام شود چه بسا تبدیل به فرصت شوند . در شرایط بحران موارد زیر رو سرلوحه کار قراردهیم : ۱: اولویت را به بقا بدهید تا سود. ۲: …

سردرگمی‌های مدیران تازه کار

سردرگمی‌های مدیران تازه کار! ?سردرگمی‌های پیش روی مدیران تازه‌کار در ابتدای دوران مدیریت‌شان کم و بیش مشابه است . ?در ادامه به پنج مورد از مهم‌ترین و متداول‌ترین آنها  اشاره خواهد شد. 1️⃣ او نمی‌داند که دیگر یک کارمند نیست خیلی از مدیرانی که ارتقای درون سازمانی پیدا کرده و …