آرزوی مدیریت

آرزوی مدیریت آرزوی مدیریت یا مدیریت آرزوها؟!  آرزوی مدریت :ما آدما بعضی اوقات،  از ته دل روانه افکارمان میشویم و در حسرت صدور حکم مدیریت در محل کارمان، شمارش معکوس را شروع میکنیم و زمانی که به صفر می‌‌رسیم نا امید شده مانند صفرهای سمت چپ یا پشت اعداد بی …