نکته های مدیریتی

نکته های مدیریتی نکته های مدیریتی زیر را برای موفقیت در مسیر کاری خود دنبال بفرمایید: مقایسه افراد موفق و ناموفق: افراد موفق در شبکه افراد موفق دیگر هستند، اما افراد ناموفق ،دوستان ناموفق دور آنها را گرفته است. آرتور شوپنهار تفکر برای یك ذهن ضعیف، به اندازه بلند کردن …