مستندات سيستم مديريت كيفيت

مستندات سيستم مديريت كيفيت آرايش مستندات سيستم مديريت كيفيت نوعاً از فرآيندهاي سازمان يا از ساختار استاندارد كيفيت مورد كاربرد يا تركيبي از آن‌ها پيروي مي‌نمايد. ترتيبات ديگري كه نيازهاي سازمان را برآورده نمايد نيز مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. ساختار مستندات مورد استفاده در سيستم مديريت كيفيت مي‌تواند به …