آشنایی با مفاهیم توسعه مدیریت

آشنایی با مفاهیم توسعه مدیریت اهداف سیستمی سازمان چه شاخصهایی باید داشته باشند؟ اهداف باید به صورت S.M.A.R.T (خاص، قابل سنجش، قابل دستیابی، واقع بینانه و مبتنی بر زمان) طراحی شوند و باید در تمامی سطوح شرکت ارتباط داشته باشند، به این معنی که هر کارمند باید بداند چگونه کار …

مستندات سيستم مديريت كيفيت

مستندات سيستم مديريت كيفيت آرايش مستندات سيستم مديريت كيفيت نوعاً از فرآيندهاي سازمان يا از ساختار استاندارد كيفيت مورد كاربرد يا تركيبي از آن‌ها پيروي مي‌نمايد. ترتيبات ديگري كه نيازهاي سازمان را برآورده نمايد نيز مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. ساختار مستندات مورد استفاده در سيستم مديريت كيفيت مي‌تواند به …