نکات کاربردی مدیریتی

آیا اجازه قطع صحبت دیگران را داریم؟ در زمان هایی خاص قطع صحبت طرف مقابل همراه با مهارت و هنر گفتگو جایگاه ویژه و مناسبی دارد تا صحبت را در مسیر اصلی خود قرار دهید و به نتیجه عالی از گفتگو نایل شوید. احساس ضعف در زمانی دیگر قطع سخن …