مدل آدکار (ADKAR)

مدل آدکار (ADKAR): تغییر اغلب فرآیند پیچیده و دشوار است و امری اجتناب ناپذیر است. مدیریت تغییر در سطح شخصی و سازمانی نیاز به تفکر جدید، مدل های جدید برای تغییر و چارچوب ها و ابزارهای جدید برای اجرای بدون اشکال تغییر دلخواه را فراهم می کند. ADKAR  را می …