⁣رمز موفقیت سازمانها

⁣رمز موفقیت سازمانها ⁣رمز موفقیت سازمانها  را در متن زیر مشاهده بفرمایید: فقط کافیست دو صدم (0.02) بهتر باشیم ◊وقتی به زندگی آدم های موفق، سازمان های کامیاب و سرنوشت ملت های سعادتمند نگاه می کنیم، انتظار داریم که یک فرمول عجیب و غریب و پنهانی پشت موفقیت و سعادت …