نماد سایت مشاوره ایزو – مشاور ایزو – گواهینامه ایزو

ایزو 45001:2018

ایزو 45001

Certeficate

ایزو 45001

اطلاعات زیر در زمینه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل تامل است.

بیش از 6300 نفر در روز بر اثر فعالیت های کاری و حوادث ناشی از کار جان میدهند.این عدد به عبارتی یعنی بیش از 2.300.000 هزار نفر در سال.!!!!!!

زیان این اتفاق نه تنها به خود شخص (کارگر یا کارمند) میرسد بلکه گریبان کارفرما,و بخشی از بدنه دولت را میگرد.زیرا یک آسیب طبیعتا سبب بازنشستگی پیش از موعد,نیاز به خدمات درمانی و ….. می شود.

برای مقابله با این مشکل سازمان جهانی استاندارد ISO ادر جهت تدوین ایزو 45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) برای کاهش خطرات کسب و کار, و ایجاد یک ساختار برای بهبود ایمنی کارکنان, و کاهش ریسک ها و خطزات محیط کار و شرایط کاری امن تر اقدام نموده است.

ایزو 45001 درسال 2018 توسط سازمان جهانی استاندارد تصویب گردید.این استاندارد همخوان با سایر سیستمهای مدیریتی مانند ایزو 9001 و ایزو 14001:2015 می باشد.این استاندارد نیز دارای 10 بند و بر مبنای HLS طراحی گردیده است.

این استاندارد برای هر سازمانی است که تمایل به ایجاد، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت OH&S داشته باشد به منظور بهبود سیستم ایمنی و بهداشت شغلی، ازبین رفتن آسیب ها و کاهش ریسکهای OH&S شامل نقص های سیستم، استفاده از فرصت های OH&S و شناسایی عدم انطباق های مربوط به فعالیت هایOH&S قابل اجرا می باشد.

این استاندارد به سازمان برای رسیدن به خروجی های مورد نظر سیستم مدیریت OH&S کمک می کند.قابل توجه است ادعاهای انطباق با این استاندارد قابل قبول نیست مگر آنکه تمامی الزامات این استاندارد در سازمان  بدون استثناء ادغام و اجرا گردد.

قابل توجه است تا قبل از سال 20121 ,سازمانها میتوانند از الزامات OHSAS 18001 استفاده نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مشاور ایزو تماس حاصل فرمایید.

021 -77942240-77959675

 

خروج از نسخه موبایل