سرمایه‌گذاری جسورانه یا خطرپذیر

سرمایه‌گذاری جسورانه یا خطرپذیر     Venture Capital سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) یا به‌ اختصار، «VC» که از آن با عناوین «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر» نیز نام برده میشود، عبارت است از تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که مستعد جهش، رشد ارزش و البته ریسک فراوان …