معرفی استاندارد ISO 26000

معرفی استاندارد های مدیریتی معرفی استاندارد های مدیریتی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: قسمت اول استاندارد ISO26000 را به عنوان رهنمودی در قالب مسئولیت های اجتماعی ارائه نموده است که قابل استفاده برای تمام سازمان ها اعم از دولتی، خصوصی، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه …