طرح ایمنی، بهداشت HSE-plan

طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-plan): متن زیر اطلاعاتی را در مورد طرح ایمنی، بهداشت HSE-plan ارائه می دهد. این طرح سندی است که کلیه واحدها موظفند در زمان انجام کار، بصورت مستمر به آن عمل کنند. HSE-plan، مدرکی پویا ست که در تمام طول مدت اجرای طرح ایمنی، بهداشت …