ویژگی‌های استراتژیست‌ها

ویژگی‌های استراتژیست‌ها ویژگی‌های استراتژیست‌ها را می توانید به صورت موردی در متن زیر مطالعه بفرمایید:   1) چشم انداز دارند: آنها تصوری از آینده در ذهن خود دارند و برای دست یافتن به آن تلاش می‌کنند. 2) تجزیه و تحلیل‌گرند: آنها موضوعات را به اجزای سازنده شان می‌شکنند و هر …