چرا مردم در برابر تغییرات مقاومت می کنند؟

چرا مردم در برابر تغییرات مقاومت می کنند؟ Ο نمی توان از اعمال تغییرات جلوگیری کرد، اما چرا مردم همیشه در برابر آن مقاومت می کنند؟ گفته می شود که تغییر و تحول، تنها “ثابت واقعی” است. به طور کلی، مردم به تغییر و دگرگونی روی خوش نشان نمی دهند، …