ایزو 31000 مدیریت ریسک

ISO/IEC31010 ISO / IEC 31010: 2009  مدیریت ریسک – تکنیک های ارزیابی ریسک یک استاندارد حمایتی برای ISO31000 است که راهنمایی در انتخاب و استفاده از تکنیک های سیستماتیک برای ارزیابی ریسک ارائه می دهد. ارزیابی ریسک مطابق با استاندارد انجام شده، بخشی از فعالیت های مدیریت ریسک گسترده تر …

مدیریت ریسک، اصول و رهنمودها

استاندارد ISO 31000 چیست؟ (مدیریت ریسک، اصول و رهنمودها ) ISO 31000 در اين متن اطلاعاتي درباره ي مديريت ريسك و اصول و رهنمود ها ارائه شده است : سازمان هایی که ریسک را به طور موثر مدیریت می کنند، از خودشان محافظت کرده و در رشد فعالیت خود موفق …