مدل ذهنی نتیجه گرا

مدل ذهنی نتیجه گرا       از ویژگی های دیگر ضروری برای موفقیت در یک مذاکره تجاری است،مهم ترین ویژگی مدل ذهنی نتیجه گرا این است که در مذاکره به دلیل فوران احساسات و هیجانات، خواسته اصلی خود را فراموش نمی‌کند. روند مذاکره کسانی که در نتیجه گرایی ضعیف …

استراتژی های تولید

استراتژی های تولید: انواع استراتژی های تولید شامل موارد زیر می باشد: تولید برای انبار یا MTS (Make to Stock) تولید بر اساس سفارش MTO (Make to Order) مهندسی بر اساس سفارش ETO (Engineer to Order) MTS: شایع ترین استراتژی تولید در کارخانجات، تولید انبوه است. در این روش، تولید …