25 خصوصیت بدترین و ناموفق‌ترین مدیران دنیا

25 خصوصیت بدترین و ناموفق‌ترین مدیران دنیا     ویژگی‌های شخصیتیی مدیران ویژگی‌های شخصیتیِ زیادی وجود دارد که در بین تمام مدیرانِ بد دیده می شود یکی از خصوصیات این است که آن‌ها هیچ وقت خود را مدیر بدی نمی دانند، بلکه فکر می کنند تمام کارهایشان به خوبی و روی …