نظافت و شستشو و ضدعفونی سالنهاي توليد

نظافت و شستشو و ضدعفونی سالنهاي توليد   نظافت و شستشوي کلیه دستگاهها  ، تجهیزات، قسمتهای داخلی سالن ها و بخشهای مرتبط با خطوط تولید و سالن های تولید و بسته بندی بر اساس جدول برنامه نظافت انجام می گیرد .  کلیه سالن های تولید حداقل هر دو هفته یکبار و …