ایزو 15614

ایزو 15614: ایزو 15164-1:2017 مشخص می کند که چگونه یک روش پیش آزمون جوشکاری با آزمون های روش جوشکاری واجد شرایط است. این استاندارد در مورد جوشکاری تولید، جوش ترمیم و جوشکاری سازه استفاده می شود. هدف اصلی از صلاحیت روش جوشکاری این است که نشان دهد که فرایند پیوستن …