۸ گام موثر برای تغییر

۸ گام موثر برای تغییر ۱ – ایجاد نوعی وضعیت اضطراری: چالش اصلی: كاركنان را از ذهنیت سابقشان به درآورید و آماده حركت كنید؛ ●رفتار جدید مطلوب: كاركنان به یكدیگر می گویند «بیایید حركت كنیم، ما به تغییر خیلی چیزها احتیاج داریم». ۲ – ایجاد تیم رهبری: چالش اصلی: برای …