۶ نـکتـه ارتـبـاطـی بـرای مـدیـران

۶ نـکتـه ارتـبـاطـی بـرای مـدیـران ۶ نـکتـه ارتـبـاطـی بـرای مـدیـران بسیاری از مدیران گمان می‌کنند کارکنانشان به علت رضایت نداشتن، از حقوق دریافتی خود کار را ترک می‌کنند. یک تحقیق در سال ۲۰۰۱ روی ۲۰ هزار کارمند که استعفا داده‌اند، نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل برای ترک شغل، رفتار نامناسب مدیران …