بازنگری مدیریت

نمونه ای دستورالعمل بازنگری مدیریت یک شرکت,البته ورودی های بازنگری مدیریت می بایست مطابق با الزامات استاندارد بین المللی باشد.

جلسات بازنگري مديريت حداقل هر سه ماه يكبار برگزار ميشود و مديرتضمين كيفيت دستورجلسه آنرا تهيه ميكند.

در اين جلسه افراد زير شركت ميكنند.

-مدير عامل

-مدير فني

-نمايندة مديريت

-مدير فروش

-مدير خدمات سرويس و نگهداري

-مدير تداركات

-هر كس ديگري كه مدير عامل يا مدير فني و يا مديران ديگر قسمتها حضور وي را در جلسه سودمند بدانند  يك هفته قبل از انجام جلسه دعوت ميشوند و نسبت به دستور جلسه و مدارك مورد نياز اطلاع حاصل مي نمايند.

   در اين جلسه مطالب زير بررسي ميشود:

-صورت جلسات بازنگري هاي مديريت قبلي

-شكايات مشتريان

-نتايج مميزي هاي داخلي

-نتايج مميزي هاي حارجي

-جدول پيگيري اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

-عملكر پيمانكاران فرعي

-بهره وري و كاهش ضايعات

-سهم بازار و بازاريابي و فروش

-مسائل مربوط به آموزش پرسنل

-بررسي موقعيتهاي پيشرفت و مشكلات كيفي محصول

-هر نوع مطلب مرتبط كه مديران واحدها پيشنهاد كننده و مدير عامل مطرح شدن آنرا در جلسه تاييد نمايد.

كليةمذاكرات و تصميمات متخذه در اين جلسات در قالب صورت جلسه بازنگري مديريت مكتوب ميگردد و يك نسخه از صورت جلسه به كلية افراد حاضر در جلسه داده ميشود و مدير تضمين كيفيت موارد عنوان شده را به همراه شخص اقدام كننده ،زمان خاتمه و شرح اقدام در فرم پيگيري اقدام اصلاحي و پيشگيرانه را وارد ميكند و پيگيري انجام اين عناوين از سوي مدير تضمين كيفيت بر اساس زمانهاي داده شده صورت       ميپذيرد .در صورت خاتمه كار در همان فرم ،تاييد نهايي ذكر ميشود اما در صورت عدم انجام كار مراتب به مديريت عامل گزارش ميگردد و از طرف مدير عامل اقدامات مقتضي جهت تسهيل انجام امور بعمل ميآيد.

تذكر:مديريت در صورت صلاحديد ميتواند جلسات فوق العاده بازنگري مديريت را برگزار كند مكانيزم اجراي اين جلسات مشابه جلسات عادي است .

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'