کاری که مدیریت می‌کنید را بفهمید و یا از سر راه کنار بروید

کاری که مدیریت می‌کنید را بفهمید و یا از سر راه کنار بروید کاری که مدیریت می‌کنید را بفهمید و یا از سر راه کنار بروید در متن زیر را با دقت ملاحظه بفرمایید؛ دنیای واقعی در یک دنیای آرمانی ، مدیران همواره کاری را مدیریت میکنند که درک عمیقی …