تبلیغات برای شما مثل زهر است

تبلیغات برای شما مثل زهر است! اگر …     سامان فائق 1- اگر محصول شما دارای اشکالات و ایرادات اساسی است ، بازاریابی نکنید! 2- اگر دروغ می گوئید ، بازاریابی نکنید! 3- اگر برنامه بودجه برای کل کسب و کارتان ندارید ، تبلیغ نکنید! 4- اگر ظرفیت خدمت …