با گوریل ها کشتی نگیرید!

با گوریل ها کشتی نگیرید! با گوریل ها کشتی نگیرید!با ما هرماه بمانید: ♦ در سال ۲۰۰۰، مشاور شرکت نوپایی بودم که موفق به ثبت ختراع جهت تولید لباسهایی شده بودند که ذرات باران را دفع میکرد، در دمای پایین گرم میشد و در دمای بالا سرد. اعضای تیم به …