رساندن خبر بد به رئیس

رساندن خبر بد به رئیس     دادن خبر بد به رئیس هیچ‌گاه خوشایند نیست اما حقیقت آن است که همیشه کارها آنطور که می‌خواهیم پیش نمی‌رود، بنابراین مهم است که بدانیم این خبرهای بد را چطور به گوش بالادستی‌ها برسانیم بدون آنکه در مسیرشغلی‌مان خللی وارد کند، هیچ کس …