سندرم کم خونی سازمانی

در بحران های اقتصادی مراقب سندرم کم خونی سازمانی باشید!       سندرم یعنی نشانه بیماری و سازمان ها هم بیماری های مختلفی می توانند داشته باشند. یکی از بیماری هایی که در این شرایط مدیران نیز به آن دامن می زنند سندرم کم خونی سازمانی است؛ یعنی اینکه …