چرا گنجشک ها در ایران تخم نمی گذارند؟

چرا گنجشک ها در ایران تخم نمی گذارند؟       دانشمندان کانادایی تصمیم گرفتند که دور تا دور تمام قسمت های یک دشت را حصارکشی کنند و راه ورود دشمنان گنجشک ها را ببندند: راکون ها، جغدها، شاهین ها و … گنجشک ها در امان کامل بودند، بدون هیچ …