گمبا- محل واقعی انجام کار

گمبا- محل واق عی انجام کار     ماموریت اصلی سازمان ژاپنی ها بر اين باورند که در “گمبا” ماموريت اصلی سازمان شکل می گيرد،گمبا برای يک توليد کننده در بخش صنعت، محل توليد محصول صنعتی با ويژگي هايش در افزايش ابعاد و مولفه های بهره وری و برای يک …