پس از ارتقای شغلی

پس از ارتقای شغلی چطور خودمان را ثابت کنیم؟ ◊هنگامی که ارتقای شغلی می‌گیرید،باید در بسیاری از روابط‌تان تغییر ایجاد کنید. با کلی آدم‌های جدید روبه‌رو می‌شوید: رئیس جدید،کارمندان جدید و همکاران جدید کسانی که تا دیروز در چارت سازمانی مافوق شما بوده‌اند،حالا هم سطحتان هستند،چطور می‌خواهید نشان دهید که …