کنترل بیروني

کنترل بیروني     ویلیام گلاسر مفهومی تحت عنوان کنترل بیرونی را معرفی کرده و مکرراً در آثارش از آن استفاده کرده است،او کنترل بیرونی را در هرگونه تلاش برای تحت فشار قرار دادن یا تغییر رفتار دیگری خلاصه می کند،او همچنین کنترل بیرونی را مایه فلاکت و بدبختی انسان …