از گفتن حقیقت خجالت نکشید

از گفتن حقیقت خجالت نکشید:       -برای اینکه از گفته خود پشیمان نشوید، از گفتن حقیقت خجالت نکشید. برخی مدیران همواره سعی دارند حرفی بزنند که خوشایند همه باشد، یا کمتر موجب رنجش دیگران شود، -متاسفانه همین امر، اغلب منجر به تصمیم گیری های غلطی می شود که …