گزینه های مختلف نزد مدیران

نگه داشتن گزینه های مختلف نزد مدیران نگه داشتن گزینه های مختلف نزد مدیران را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: مدیر عاملانی که همه گزینه‌های ممکن را پیش روی خود نگاه می‌دارند، معمولا هیچ‌کدام را اجرا نخواهند کرد،بنگاه‌هایی که همه قسمت‌های بازار را هدف می‌گیرند، معمولا دست‌آخر به …