گزارش دهی نتایج آزمون

گزارش دهی نتایج آزمون گزارش نتایج ثبت مي شود و به صورت صحيح، شفاف، خوانا، بدون خط خوردگي و ابهام اعلام مي شود. گزارش نتایج داراي يك شماره منحصر بفرد مي باشند كه در صورت نياز، رديابي گزارشات را ميسر مي نمايد. شامل موارد مندرج زير مي باشد: اطلاعات مربوط …