نحوه گزارش دهی شکایات

نحوه گزارش دهي شکایات: نماینده مدیریت نتیجه این رسیدگی را یا از طریق تماس تلفنی و یه بصورت مکتوب به مشتری اعلام میدارد و همچنین نماینده مدیریت حداقل هر 3 ماه يكبار نتايج فرمهاي پيشنهادات – شكايات و درخواستهاي مشتریان را پس از تائيد براي مدیریت ارسال مي نمايد . …