کیک های اماده

کیک های اماده وقتی کیک های اماده در دهه 1950 به بازار آمد؛ مشتریان استقبال چندانی نکردند؛ دلیل آن این بود : این محصول کار را بیش از حد ساده کرده بود! ترفند فروش ♦بعد از مدتی تولیدکنندگان یک تغییر کوچک در آن ایجاد کردند؛ در واقع از به میزان …