سخنانی از “کیم وو چونگ” بنیانگذار شرکت صنعتی دوو

سخنانی از “کیم وو چونگ” بنیانگذار شرکت صنعتی دوو سخنانی از “کیم وو چونگ” بنیانگذار شرکت صنعتی دوو را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: اگر در اذهان مردم جا بیندازید که آنها در معامله با شما زیان نخواهند کرد، کسب کارتان روز به روز رشد خواهد کرد. دانش …