کوچینگ و مربیگری در مدیران

کوچینگ و مربیگری را در مدیران توسعه دهیم؟       مدیران در قرن بیست و یکم اگر میخواهد رهبر باشند باید بتوانند مهارتهای کوچینگ و مربیگری را در خودشان توسعه دهند به نظر میرسد مسیر رهبر شدن با کوچ شدن یکی است و این مهارت یکی از پایه ای …