رویکرد کوتوله پروری در سیستم مدیریت ایران

رویکرد کوتوله پروری در سیستم مدیریت ایران تغییرات شدید و اغلب اتوبوسی یکی از دلایل اصلی شرایط کنونی کشورمان، رویکردهای مدیریتی دولت های بعد از انقلاب با گفتمان های متفاوت انقلابی، جهادی-دفاعی، سازندگی، توسعه سیاسی- آزادی های مدنی، عدالت خواهی و در نهایت اعتدال است. با توجه به نوع گفتمان …