کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا

کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا قسمت بعدی ♦ در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت: لزوم درج موارد توافق شده به صورت مکتوب در قرارداد: ♦ موضوعات و وعده‌های شفاهی ارائه شده توسط فروشنده یا مواردی که در کاتالوگ مورد اشاره قرار گرفته است باید حتما در …