تاب آوری سازمانی و منابع انسانی

تاب آوری سازمانی و منابع انسانی بحران کرونا، تاب آوری سازمانی و منابع انسانی به مثابه دارایی تاب آوری سازمان در بحران دانشگاه لوییزیانا ♦نقش منابع انسانی به عنوان دارایی اصلی تاب آوری سازمانها در شرایط بحران است، این پژوهش جامع به ارزیابی توان تاب آوری سازمانی و پیامدهای آن …