حفاظت در برابر بد افزارها( کد های مخرب و سیار)

کنترل هایی در برابر بدافزارها( کدهای مخرب): متن زیر توضیحاتی را در مورد حفاظت در برابر بد افزارها مربوط به استاندارد امنیت اطلاعات ارائه می نماید: برای محافظت در قبال کدهای مخرب و بد افزارها  سازمان از برنامه و نرم افزارهای مقابله استفاده می نماید.همچنین خط مشی مقابله با کدهای مخرب …