هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات

هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات در متن زیر دنبال کنید: يك روش اجرايي مدون بايد براي تعريف كنترل هاي مورد نياز زير ايجاد گردد: الف) تصويب مستندات از نظرتناسب آنها، پيش از انتشار، ب) بازنگري وبه روزآوري – برحسب نياز- و …

هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات

هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات: يك روش اجرايي مدون بايد براي تعريف كنترل هاي مورد نياز زير ايجاد گردد: الف) تصويب مستندات از نظرتناسب آنها، پيش از انتشار، ب) بازنگري وبه روزآوري – برحسب نياز- و تصويب مجدد مستندات، پ) حصول …