قدرت ها و محدودیت‌هایت را بشناس

قدرت ها و محدودیت‌هایت را بشناس     مدیران موثر مدیران موثر به توانایی خود برای تاثیرگذاری بر رخدادهای پیرامون شان اطمینان دارند، و با مهارت، دیگران را برای باور این توانایی آنان، متقاعد میسازند بدترین مدیران، یعنی مدیران بدون قدرت، توسط بی اعتمادی زیر مجموعه، خشم مشتریان، و گذراندن …