کنترل عملیات در ایزو 27001

کنترل عملیات در ایزو 27001 برای اطلاعات در مورد کنترل عملیات در ایزو 27001 متن زیر را مطالعه فرمایید. طرحریزی و کنترل عملیات سازمان باید فعالیت های تعیین شده در بند 6-1 و 6-2 را طرحریزی، پیاده سازی و کنترل نماید. سازمان باید تغییرات طرحریزی شده را کنترل نماید و اثرات …