کنترل داده های الکترونیکی

کنترل داده های الکترونیکی کنترل داده های الکترونیکی مرتبط با ایزو 17025 چنانچه نرم‌افزاري، توسط پرسنل آزمايشگاه يا پيمانكار طراحي شده باشد بايد قبل از آنكه مورد استفاده قرار گيرد، مورد صحه‌گذاري قرار گيرد. صحه‌گذاري مي‌تواند به طرق زير انجام شود: محاسبه دستي داده‌ها به صورت موازي با نرم افزار …