در شرایط بحران چگونه عمل کنیم

در شرایط بحران چگونه عمل کنیم بحران ها چنانچه بموقع شناسایی، بررسی ، اقدامات عملی در جهت رفع یا کاهش اثرات آنها انجام شود چه بسا تبدیل به فرصت شوند . در شرایط بحران موارد زیر رو سرلوحه کار قراردهیم : ۱: اولویت را به بقا بدهید تا سود. ۲: …