کم کاری اجتماعی

کم کاری اجتماعی     عملکرد کارگران در سال ۱۹۱۳، رینگلمن عملکرد کارگران را مورد بررسی قرار داد؛ چند مرد باید طنابی را از دو سو می کشیدند. او نیروی به کارگرفته شده از هر طرف را اندازه گیری کرد، به طور میانگین ، اگر دو نفر با هم طناب …